PEDAGODZY SZKOLNI - INFORMACJE
 

Program wychowawczy szkoły

  plik PDF do pobrania >>

Program profilaktyczny szkoły 2013-2017

  plik PDF do pobrania >>
 
 
Godziny pracy pedagogów szkolnych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Okszowie w roku szkolnym 2018/2019
           
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
mgr Agnieszka Grzywaczewska   08.00-13.00 08.00-14.00    
mgr Piotr Mazurek 08.00-12.00     08.00:11:00 08.00-12.00
 

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 • czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny

 • nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem

 • masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej

 • masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać

 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem

 • chciałbyś z kimś porozmawiać

 • chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób

 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.
 

Psycholog organizuje w szkole pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji o prawach dziecka.

Zadania obejmują:

 • pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych poprzez obserwację zachowania pojedynczych uczniów i klasy, rozmowy indywidualne i uczestnictwo w godzinach wychowawczych oraz innych spotkaniach z klasą, analizowanie wyników nauczania i ocen zachowania, rozmowy z rodzicami, wywiady środowiskowe, udział w wywiadówkach i radach pedagogicznych, porady wychowawcze, prowadzenie lub organizowanie prelekcji i dyskusji na tematy ważne i interesujące młodzież;

 • wspieranie ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;

 • wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

 • podejmowanie działań interwencyjnych i mediacyjnych w sytuacjach kryzysowych;

 • określenie form i sposobów udzielania pomocy uczniom;

 • wspierania uczniów w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej;

 • działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez informowanie rodziców i uczniów o możliwościach i procedurze uzyskania zasiłków, stypendiów i innych form pomocy materialnej oraz współdziałanie z instytucjami i organizacjami pozaszkolnymi udzielającymi wsparcia materialnego;

 • współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach;

 • współdziałanie z policją, sądami w przypadkach wykroczeń uczniów (naruszenie regulaminu szkoły lub prawa);

 • podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikającego z programu wychowawczego szkoły;

 • prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców;

 • doskonalenia swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia i samokształcenia.

W ramach swojej pracy współpracuje z takimi placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły, jak:

 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej

 • Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej

 • Punktem Konsultacyjnym ds. Uzależnień

 • Poradnią Zdrowia Psychicznego

 • Sądem Rejonowym - Wydział Rodzinny i Nieletnich

 • Komendą Miejską Policji

 • Pedagogami z innych szkół ponadgimnazjalnych.

 

<< Powrót